سد مخزنی کرم آباد

سد کرم آباد پنجمین سد استان است که خارج از بستر رودخانه احداث می شود و برای آبگیری آن 20 کیلومتر خط انتقال آب از سد ارس و 3 ایستگاه پمپاژ آب احداث شده و برای تجهیز ایستگاههای آن بیش از  37 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
این سد از معدود سدهایی است که در خارج از بستر رودخانه احداث و سالیانه به میزان 112 میلیون مترمکعب آب از دریاچه پشت سدارس برداشت خواهد شد.

پلدشت پس از افتتاح این سد به بزرگترین قطب تولید محصولات کشاورزی بدل خواهد شد از این رو این طرح را بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی در شمالغرب ایران می نامند.

سد مخزنی کرم آباد از نوع خاکی با هسته رسی است و ارتفاع آن از بستر 43 متراست.

ظرفیت ذخیره مخزن این سد 54 میلیون متر مکعب و ظرفیت تنظیمی آن 57 و نیم میلیون متر مکعب است.
این سد در نزدیکی روستای کرم آباد پلدشت است.