بازدید معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ازروستاهای کنیکور وآغ اتلوق

محمدزاده به همراه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان از اراضی ملی روستاهای کنیکور وآغ اتلوق بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری محمدزاده به همراه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان از اراضی ملی روستاهای کنیکور وآغ اتلوق بازدید نمود این بازدید به منظور برسی نقاط مناسب جهت الحاق محدوده روستاهاصورت گرفت وبر لزوم برخورد جدی با متخلفان غیر قانونی عرضه های منابع ملی تاکید شد وی در ادامه افزود مقرر گردید اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را در زمینه معمول نماید