بازدید فرماندار پلدشت از سد های آبخیزداری شهرستان

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان امروز بعدازظهر از طرح های آبخیزداری در حال اجرای شهرستان در حوزه کرم آباد و قورشاقلو بازدید بعمل آورد.

پیری رییس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان در حاشیه این بازدید گفت: در زیر حوزه های کرم آباد و قورشاقلو تعداد 13 فقره سازه ملاتی با اعتبار 6 میلیارد و 200 میلیون تومان در حال اجرا می باشد.

وی هدف از احداث این سازه ها را، کنترل رسوب و کاهش خسارت ناشی از سیلاب، حفاظت آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش خسارت ناشی از خشکسالی و تغذیه سفره های زیر زمینی، بهبود اشتغال، ارتقاء سطح در آمد روستائیان و آبخیزنشینان و بالا بردن ارزش تفرجگاهی مناطق تحت پوشش عنوان کرد.