نگاه متفاوت به موضوع مناسب سازی در دستگاه های اجرایی شهرستان ضروری است

جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی ادارات به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، اسدزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار پلدشت با اشاره به ضرورت نگاه متفاوت موضوع مناسب سازی، گفت: باید ادارات دولتی نسبت به تسهیل سازی و روان سازی محیط های فیزیکی، فرهنگی، مسکن، معیشت و خدمات اجتماعی و بهداشتی برای آحاد جامعه بالاخص افراد کم توان با هرگونه معلولیتی اقدامات لازم را معمول نمایند.

در این جلسه گزارش کامل از سوی ادارات تابعه شهرستان ارائه شد.