بازدید فرماندار پلدشت به همراه اعضای شورای اداری شهرستان از بازارچه مرزی شهرستان

اکبرزاده کهریزی ضمن دیدار با غرفه داران شاغل در بازارچه بر رونق فعالیت های تجاری بازارچه مرزی و همچنین جذب مسافران نوروزی تاکید و از متولیان امرخواستند تا نسبت به رفع موانع ونواقصات موجود اقدام عاجل نمایند.