جلسه ساماندهی سالمندان و مناسب سازی محیط به ریاست محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری در جلسه شورای ساماندهی سالمندان و مناسب سازی محیط برای معلولین و جانبازان، با تاکید بر لزوم تکریم سالمندان براجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص اشاره نمود و اظهار داشت اکثریت مصوبات شورای سالمندان و مناسب سازی محیط به همت اعضا و دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است. وی در ادامه بر تکمیل نواقصات موجود پیرامون مناسب سازی محیط های اداری توسط دستگاه های مربوطه تاکید کرد.