بازدید فرماندار پلدشت از پایانه مرزی شهرستان

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان پلدشت در این بازدید بر ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و ممانعت از خروج اقلام اساسی تاکید نمود.

وی همچنین در این بازدید از زحمات و تلاش های ابواب جمعی ادارات مستقر در پایانه مرزی شهرستان تقدیر و تشکر کرد.