قابل توجه کشاورزان شهرستان پلدشت

بدینوسیله برابر مصوبات شورای حفاظت از آب شهرستان، با توجه به کمبود آب زراعی و ظرفیت ایستگاه های پمپاژ و سد های آبگیری شهرستان کشت هرگونه محصول پر آب مخصوصاً یونجه در دشتهای شهرستان اکیداً ممنوع می باشد و تامین آب مورد نیاز برای این محصولات به هیچ وجه میسر نیست.

روابط عمومی جهادکشاورزی و امور آب پلدشت