دفن غیر بهداشتی زباله های شهری منشأ اصلی بیماریها می باشد

   

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با دستورکار کنترل بیماری های فصلی با محوریت التور و بررسی چالش های سلامت شهرستان در مجمع سلامت، به ریاست فرماندار پلدشت برگزار شد.

اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان پلدشت در این جلسه بردفع بهداشتی زباله ها در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: دفن غیر بهداشتی زباله های شهری منشأ اصلی بیماریها می باشد.

حسینی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت، گفت: از اول سال جاری تاکنون یک تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در سطح شهرستان کشف و ضبط شده است.