بمناسبت روز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور صورت پذیرفت؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، بازدید اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان پلدشت از کتابخانه عمومی شهر پلدشت. زینالی رئیس کتابخانه عمومی شهرستان در حاشیه این بازدید گزارشی از اهم اقدامات انجام یافته طی سال جاری ارائه نمود.