دستگاه های اجرایی از پتانسیل منطقه آزاد برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم به نحو مطلوب استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه گفت: شهرستان پلدشت با توجه به ظرفیت های غنی و مکان های زیبای گردشگری بایستی به یک قطب بزرگ گردشگری در منطقه آزاد ماکو تبدیل شود. وی با تاکید بر این نکته که می بایست نگرش مسئولین در جهت ایجاد درآمد بین مردم تغییر کند. افزود: دستگاه های اجرایی از پتانسیل منطقه آزاد برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم به نحو مطلوب استفاده نمایند. حمزلو سرپرست معاونت فرهنگی منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکوگفت: در ایام نوروز 33 برنامه در سطح منطقه آزاد برای گردشگران و مسافران نوروزی برگزار خواهد شد.