اگر در حوزه جوانی جمعیت و فرزند آوری به موقع عمل نکنیم به طور قطع در سال های آتی با چالش بزرگ جمعیتی مواجه می شویم که تبعات آن بیش از اقتصاد است

 

دومین جلسه ستاد جمعیت شهرستان با دستور کار اهم اقدامات دستگاه های اجرایی شهرستان در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت دراین جلسه گفت: لازمست هر یک از اعضای ستاد در اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده به وظایف ذاتی و محوله دستگاه خود به نحو احسن عمل بکنند و این حس وظیفه مندی باید به بطن جامعه انتقال داده شود.

وی ادامه داد: اگر در حوزه جوانی جمعیت و فرزند آوری به موقع عمل نکنیم به طور قطع در سال های آتی با چالش بزرگ جمعیتی مواجه می شویم که تبعات آن بیش از اقتصاد است.

اکبرزاده کهریزی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان با اطلاع رسانی و فضاسازی اقدام به تبلیغ افزایش جمعیت نمایند.

در ادامه جلسه هر یک از دستگاه های عضو به ارائه گزارش از اهم اقدامات در ارتباط با قانون جوانی جمعیت و خانواده پرداختند