همه مسئولین شهرستان موظف به همکاری با آموزش وپرورش هستند

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست فرماندارپلدشت در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان پلدشت تشکیل گردید.

اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان پلدشت هدف از تشکیل این جلسه را تسریع و تسهیل فعالیت های آموزش و پرورش، رفع موانع و تحقق آیه شریفه "امرهم شورا بینهم" دانست و گفت: جهت تحقق این امر همه مسئولین شهرستان موظف به همکاری با آموزش وپرورش هستند.

طالبی امام جمعه شهرستان پلدشت در این جلسه گفت: یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان، جوانان، انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو خاسته برعهده دارد. در چنین نهاد گسترده ای، استفاده از تجارب صاحبنظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم های بایسته وشایسته کاملا ضرورت دارد.

شهروز گنجی زاده مدیر آموزش وپرورش شهرستان پلدشت نیز در این جلسه گفت: یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جریان تعلیم و تربیت است واز آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم می باشد و از اهمیت و جایگاه خاص و زیر بنای توسعه کشور است همه وظیفه داریم به آن کمک نماییم.