بر استفاده از ظرفیت و توانایی های جوانان به خصوص در ایام فراغت از تحصیل در راستای عمران و آبادانی شهر ها و روستاها تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حبیب زاده با اشاره به اهداف اردوهای جهادی و حجرت بر استفاده از ظرفیت و توانایی های جوانان به خصوص در ایام فراغت از تحصیل در راستای عمران و آبادانی شهر ها و روستاها تاکید کرد. سرهنگ احمدی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: امسال ۸۵۱ نفر روز در اردوهای طرح هجرت شهرستان بر عمران و آبادانی شهر و روستا های پلدشت فعالیت خواهند کرد.