بر اجرای قوانین و مقررات توسط شهردارواعضای شورای اسلامی شهر تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سرپرست فرمانداری ضمن تاکید بر اجرای قوانین و مقررات توسط شهردارواعضای شورای اسلامی شهر گفت:دخالت در وظایف و مقررات همدیگر باعث نابسامانی در امورات شهرداری و خدمات شهری می شود. وی سپس افزود:شهرداری از پتانسیل های شهرستان و استفاده از ظرفیت مردم جهت درآمد زایی تلاش کند. صفری به منظور ساماندهی امور شهری ،پیشنهاد نمود: شهردار و اعضای شورای اسلامی هر 15 روز جلسه ای با فرماندار در راستای حل مشکلات مردم داشته باشند. مطلبی مدیر کل دفتر امور شهری و شورا ها نیز در این جلسه بیان کرد از محل درآمد ارزش افزوده در سال 97 برای کل استان 100 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که از این میزان در 8 ماه سال جاری 650میلیون تومان به شهر پلدشت اختصاص یافته است. وی همچنین عنوان کرد: بودجه ارائه شده توسط شهرداری ها باید به صورت واقعی نوشته شود و افزود اصل بر عملکرد بودجه می باشد. مطلبی در ادامه بیان داشت:نظارت شوراها به شهرداربه موقع باشد وشوراهای اسلامی طبق قانون موظف می باشند هر 6 ماه گزارش عملکرد شهرداری را به مردم ارائه نمایند. مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها گفت: شوراهای اسلامی فرصت بزرگی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم می باشند.وی همچنین اظهار داشت : شورا های اسلامی پل ارتباطی مردم ودولت در شهرها می باشند. در پایان این جلسه از زحمات علیزاده شهردارسابق ونوبهاری سرپرست شهرداری تقدیر بعمل آمد و احمد محسنی نژاد بعنوان شهرادر جدید شهر پلدشت معرفی شد.