دیدار مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان پلدشت

در این دیدار محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت با اشاره به ظرفیت های مناسب شهرستان در بخش کشاورزی بر توجه بیشتر مسئولان به توسعه در این بخش تاکید کرد.

میر جمال ساداتی مدیر تعاون روستایی استان نیز در این دیدار با بیان ظرفیت های شبکه تعاون روستایی پلدشت، گفت: شهرستان پلدشت با توجه به دشت های زیر کشت ‌و استعدادهای بالقوه فراوان و استفاده از آب های مرزی میتواند به قطب تولید بذر کشور تبدیل شود.

گفتنی است در این دیدار دو طرف بر توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی، توجه به‌ کمبود نیروی انسانی اداره تعاون روستایی شهرستان و همچنین عقد قرارداد کشت محصولات زراعی و... تاکید کردند.