سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد

 

با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد.