رییس مخابرات شهرستان پلدشت

برای اولین بار در سطح کشور در شهرستان پلدشت اجرا شد

برای اولین بار در سطح کشور در شهرستان پلدشت اجرا شد
درجریان گفتگو حاجی حتملو رییس مخابرات پلدشت باروابط عمومی فرمانداری پلدشت

درجریان گفتگو حاجی حتملو رییس مخابرات پلدشت باروابط عمومی فرمانداری پلدشت حاجی حاتملو رییس مخابرات شهرستان پلدشت خبر داد:عملیات تبدیل خطوط تلفنهای روستای GSMبه همراه اولMCIبرای اولین بار در سطح کشور در شهرستان پلدشت اجراشد وی در ادامه افزود تمام سایت های همراه اول در شهرستان پلدشت به 4Gتبدیل شده