معاون برنامه ریزی و امو عمرانی فرمانداری

پتروشیمی پردیس آذربایجان یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای سرمایه گذاری در سطح ملی می باشد

پتروشیمی پردیس آذربایجان یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای سرمایه گذاری در سطح ملی می باشد
محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری از روند اجرایی پتروشیمی پردیس آذربایجان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،در این بازدید مدیر پروژه و دست اندرکاران عملیات اجرایی طرح گزارش مبسوطی از نحوه انجام عملیات طرح و پیشرفت فیزیکی کار ارائه نمودند. محمد زاده در جریان این بازدید اظهارداشت: این طرح یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های سرمایه گذاری در سطح ملی می باشد.