افتتاح 30 واحد مسکن روستایی با اعتبار 600 میلیون تومان