اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان در سال 1398