دیدار مدیران کل امور عشایری و منابع طبیعی با فرماندار