برنامه های معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی درپلدشت به روایت تصویر