افتتاح پست هوایی و خط 400 ولت هوایی به طول 2 کیلومتر