بازدید حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور از پایانه مرزی شهرستان پلدشت.