بازدید صفری فرماندار شهرستان پلدشت از نمایشگاه گل وگیاه