بازدید فرماندار از محل اسکان مهمانان نوروزی در بخش ارس