ارسال کمک های مردم نوع دوست شهرستان پلدشت به مناطق سیل زده .