ارتباط با فرمانداری

آذربایجان غربی، پلدشت، میدان شهدا

تلفن: -04434282424

دورنگار: -04434286004