با حضور وزیر نیرو

شبکه آبیاری سد قیقاج به بهره برداری رسید

شبکه آبیاری سد قیقاج به بهره برداری رسید
بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد قیقاج در واحد عمرانی 2

با حضور اردکانیان نماینده ویژه رییس جمهور محترم و وزیر نیرو شبکه آبیاری و زهکشی 1100 هکتار از اراضی پایاب سد قیقاج پلدشت به بهره برداری رسید .جهت بهره برداری از این طرح 57 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.