حقوق شهروندی آمیخته احساس مسئولیت شهروندان در قبال هم دیگر و دولت است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حبیب زاده در این جلسه بیان داشت: حقوق شهروندی آمیخته احساس مسئولیت شهروندان در قبال هم دیگر و دولت است و انسان ها در جهت عبور از وضع طبیعی به مدنی به قرار دادهای اجتماعی متوسل می شوند، که تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ایجاد نظام اداری کار آمد وپاسخگو از این قاعده مستثنا نیست. وی همچنین اظهارداشت: به لحاظ مقام خلیفه اللهی انسان ها کارگذاران دولت می بایست در چارچوب قوانین و مقررات جاری کرامت مراجعین را بعنوان مصداقی از حقوق شهروندی مراعات نمایند.