دیدارصفری فرماندار شهرستان پلدشت با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری، دیدارصفری فرماندار شهرستان پلدشت وجمعی از اعضای شورای اداری با داوری فرماندهی ناحیه مقاومت بسج پلدشت، بمناسبت روز پاسدار