گزارش تصویری/ اهم اقدامات انجام یافته در راستای پشگیری، مبارزه و کنترل بیماری کرونا